ටියැන්ජින්

35
35
35

ටියැන්ජින් වරාය පැසිෆික් ජාත්‍යන්තර බහාලුම් පර්යන්තය

ටියැන්ජින් හොංකියාඕ දේපල වෙළඳාම් සේවා සේවා මධ්‍යස්ථානය

ටියැන්ජින් සංචාරක කණ්ඩායම

35
35

සීමාසහිත ටියැන්ජින් ලෝහමය යකඩ ද්‍රව්‍ය සැකසුම් සමාගම

සී.සී.සී.සී පළමු නාවික ඉංජිනේරු සමීක්ෂණය සහ සැලසුම් ආයතනය (ටියැන්ජින්)