සිචුවාන්

41
41
41成都柯世达集团办公楼

චෙංඩු චැම්පේන් ප්ලාසා

චෙංඩු හුආමිං සමූහ (ෂුවාංලියු) කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල

චෙංඩු කෙස්ටාර් සමූහ කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල

1
41
41

චෙන්ග්ඩු ලෝන්ග්ටැන්සි කාර්මික කලාප මූලස්ථාන පදනම

චෙංඩු චෙන්ගුවා දිස්ත්‍රික් මහජන ප්‍රසම්පාදන කාර්යාලය

චෙංඩු බටහිර සපත්තු අගනුවර

චයිනා මේස පන්දු සංගමයේ බටහිර ජාත්‍යන්තර පුහුණු මධ්‍යස්ථානය (චෙංඩු)