නැනින්

බියුක් 4 එස් සාප්පුව

ඩොන්ග්ෆෙන්ග් නිසාන් 4 එස් වෙළඳසැල

ගුවැන්බෙන් 4 එස් වෙළඳසැල

1

ගුවැන්සි උද්භිද උද්‍යානය

ජාත්‍යන්තර ගුවන් සාප්පු සවාරි

මැස්ඩා 4 එස් වෙළඳසැල

නැනින් 303 රෝහල 2

නැනින් බියුක් 4 එස් වෙළඳසැල

Kia Nanning 4S ගබඩාව

1

ජල විදුලි බලාගාරයේ පරිදර්ශනය

යූජින් පාර ගෝල්ඩන් අයිලන්ඩ්