චොංකිං

43
1

චොංකිං දෙපාර්තමේන්තු ගබඩාව

ෂැංෂු රූකඩ ශාලාව

43
121
43

ෂැංෂු රූකඩ ශාලාව

ෂැංෂු රූකඩ ශාලාව

චොංකිං ජිෆැන්ග්බේ නිව් යෝර්ක් ගොඩනැගිල්ල

චොංකිං පිංගන් මොචා නගරය